Huwelijkse voorwaarden en coronamaatregelen

Bij het lezen van de titel zou je kunnen denken: “wat hebben die twee met elkaar te maken?”
Niet zo heel veel zou je zo op het eerste gezicht zeggen, maar de naleving van de een (coronamaatregelen) kan de ander (huwelijkse voorwaarden) wel degelijk in de weg zitten.

Met enige regelmaat adviseer ik cliënten over het maken en het naleven van huwelijkse voorwaarden. Meestal zijn het stelletjes die nog in het huwelijksbootje gaan stappen maar het komt steeds vaker voor dat mijn advies nodig is omdat het bootje dreigt te zinken. In het eerste geval worden mijn adviezen met groot enthousiasme ontvangen, in het tweede geval is mijn advies in veel gevallen een wake up call.

Maar laten we bij het begin beginnen:

Wat zijn ook al weer huwelijkse voorwaarden?

Huwelijkse voorwaarden: een overeenkomst tussen echtgenoten of geregistreerde partners, waarin het recht op huwelijksvermogen (bezit en inkomen) van beiden wordt geregeld. Burgerlijk wetboek boek 1 titel 8. Zo zijn er koude uitsluiting, beperkte gemeenschappen en verrekenbedingen of een combinatie hiervan.

Waarom stellen we huwelijkse voorwaarden op?

Allereerst omdat met wil afwijken van hetgeen in de wet staat. Afwijken van de gemeenschap van goederen (Burgerlijk wetboek boek 1 titel 7)
Deze gemeenschap van goederen ontstaat op het moment van het huwelijk.
Andere redenen zijn bescherming tegen ondernemersrisico, bescherming van het eigen vermogen, voorkomen van deling of aantasting van het vermogen.

Bij huwelijkse voorwaarden denken we al snel: dat is alleen voor rijke, welgestelde mensen en “not done” bij een gewoon (burger)huwelijk. Maar onze samenleving verandert snel. En zo ook onze meningen en inzichten met betrekking tot het huwelijk en de huwelijkse voorwaarden.

Volgens cijfers eindigt 34% van alle huwelijken in een scheiding.
Aan (bijna) ieder testament wordt een uitsluitingsclausule toegevoegd.
Grote(re) schenkingen worden eveneens onder uitsluitingsclausule gedaan.
Dit geeft aan dat we er meer en meer aan toe zijn om onder voorwaarden te huwen of een partnerschap aan te gaan, om zo boedelmenging, deling of aantasting van het vermogen te voorkomen.

De verandering in de samenleving resulteerde in onder andere onderstaande wetswijziging:
Per 1 januari 2018 geldt de wettelijke beperkte gemeenschap van goederen. Uitgangspunt van deze nieuwe wet is dat alleen het vermogen dat tijdens het huwelijk wordt verworven in de beperkte gemeenschap valt. Bezittingen en schulden van voor het huwelijk zullen in principe niet meer van rechtswege door boedelmenging overgaan in de huwelijksgemeenschap.
Maar deze geldt uitsluitend voor nieuwe huwelijken vanaf inwerkingtreding van de wet.

Huwelijkse voorwaarden en de (per 1 januari 2018) wettelijke beperkte gemeenschap van goederen hebben als voornaamste doel dat vermogens niet mengen.

Echter indien men huwelijkse voorwaarden met verrekenbeding opstelt dan is met verplicht om jaarlijks met elkaar te verrekenen, doet men dat niet dan vervallen de voorwaarden en wordt het vermogen alsnog een gemeenschappelijk vermogen.
Dit geldt in principe ook voor de wettelijke beperkte gemeenschap zoals die geldt vanaf 1 januari 2018. Ook hier valt of staat de beperkte gemeenschap bij een goede administratie.

En wat hebben de huwelijkse voorwaarden en de coronamaatregelen nu met elkaar te maken?

Sinds het begin van de coronacrisis wordt voorspeld dat corona voor een echtscheidingspiek gaat
zorgen.

Overweegt u een scheiding, check eerst uw huwelijkse voorwaarden en met name de voorwaarde
van verrekening. Check of uw administratie met betrekking van aanschaffingen, onderlinge
verrekeningen maar ook het aangaan en aflossen van schulden in orde zijn. Voor de check, advies
en het regelen van uw echtscheiding kunt u een afspraak maken met uw belastingadviseur en
advocaat.

Stay safe, let op jezelf en op elkaar, zeker nu.

Verlagen van werkdruk

Samen met heel veel collegae vanaf 16 maart meer dan fulltime bezig met opstellen en indienen van aangiften, adviezen, aanvragen en rapportages. De drijfveer voor ons allemaal is om de ondernemers in het mkb te adviseren en te ondersteunen in deze bizarre tijd. De regels, voorwaarden en de uitvoering van de meeste noodmaatregelen zijn bekend.

En het zijn er veel.

U kunt ze allemaal nog eens rustig nalezen op https://www.kvk.nl/corona/het-coronavirus-check-hier-je-regelingen/

De Samenwerkende Register Accountants en Accountants Administratieconsulenten (SRA), het Register Belastingadviseurs (RB), de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA), en de Nederlandse Orde van Administratie- en Belastingdeskundigen (NOAB) maken zich sterk om de regels eenvoudig te houden en hebben in een gezamenlijk brief de minister om aanvullende maatregelen gevraagd in het kader van Noodpakket Banen en Economie. De beroepsverenigingen pleiten voor de versoepeling van de termijn van een aantal fiscale bepalingen om de werkdruk voor advieskantoren te verlagen. Ook vragen zij om meer duidelijkheid over de positie van de dga en de regelingen waar deze specifiek gebruik van kunnen maken. Tot slot roepen de verenigingen het ministerie op om uitsluitsel te geven over het urencriterium in het kader van het Noodpakket Banen en Economie.

Zelfs de belastingdienst is er maar druk mee om ons adviseurs een hart onder de riem te steken, zo lees ik in een blog van collega Willem Faasen . https://bit.ly/39oL9XJ

En wat doen banken? Lees hieronder enkele berichten van collegae over de aanpak van een aantal banken:

Vandaag zijn cliënten van mijn kantoor zich rot geschrokken, door een brief van de xxxxbank. Ook mijn cliënten zijn getroffen door de problematiek, die zich wereldwijd afspeelt. Maar om jullie een idee te geven hoe zo'n brief er dan uitziet:

Let op. Dit is de letterlijke tekst. 

24 maart 2020

Onderwerp: De financiële posities van A B.V., B B.V., C B.V., en D B.V. zijn verslechterd.

Geachte heer X,

U ontvangt deze brief om u te laten weten dat de financiële posities van A B.V., B B.V., C B.V., en D B.V. zijn verslechterd. Zoals u weet staat u borg voor hun financiering. Borg staan betekent dat wij u mogen vragen te betalen als degene waar u borg voor staat dit zelf niet doet.

Wilt u een toelichting op de financiële situatie van A B.V., B B.V., C B.V., en D B.V.? Dan kunt u direct contact met hen opnemen.

Met vriendelijke groet,

Xxxbank Rotterdam

meneer Y

Accountmanager MKB

En dan nog deze:

Onderstaand de aanvraag bij de xxxx voor BMKB krediet van een klant van ons. Ik heb de bank gebeld en gevraagd of dit echt nodig is. Het lijkt mij dat jaarrekeningen en 2 goede prognoses moeten volstaan. De klant wordt op kosten gejaagd en ik denk dat de doorlooptijd ook geen 2 weken is. Het kabinet heeft anders beloofd maar helaas zijn de banken heer en meester.

Het B MKB krediet kent een maximale looptijd van twee jaar, een aflossingsvrije periode van één jaar en een aflostermijn van 12 maanden of 4 kwartalen. Het B MKB krediet kan enkel worden ingezet wanneer er sprake is van acute liquiditeitsproblemen ten aanzien van het corona virus.

Wat dienen wij te ontvangen?

  • Recente concept/interne cijfers 2019 (balans en V&W) en interne cijfers eerste maanden 2020.
  • Aangepaste prognose 2020 inclusief scenario’s i) omzet terugval van 3 maanden, ii) omzet terugval 6 maanden, iii) inhaal effect omzet na 3 maanden.
  • Liquiditeitsprognose voor (minimaal) de komende zes maanden
  • In welke mate en waar zijn de mogelijkheden gezocht om kosten te verminderen/minimaliseren? (i.e. huur, personeel), uitgaand van een lager omzetniveau.
  • Inzicht in vaste kosten en variabele kostenbasis.
  • Mogelijkheden tot inbreng eigen vermogen en overige overheidsregelingen (i.e. overheidssubsidies, werktijdverkorting, bijzonder uitstel van betaling van belastingen).
  • Berekening van de terugbetaalperiode voor het extra krediet.
  • Tot slot is een actuele debiteuren, voorraad- en crediteurenlijst inclusief ouderdomsanalyse vereist.

 

Hoezo verlagen van werkdruk!