Aftrekuitsluiting van jaarvergoeding partner in onderneming is discriminatoir

 

A-G: aftrekbeperking loon partner is verboden discriminatie

Advocaat-generaal Niessen concludeert dat het niet-aftrekbaar zijn van een lage meewerkbeloning van de partner van een IB-ondernemer verboden discriminatie is. Hij adviseert de Hoge Raad rechtsherstel te bieden. Hij suggereert de aanslag te verlagen met het fiscale nadeel.

Dit artikel over de aftrekbaarheid van de meewerkbeloning trok onlangs mijn aandacht. De koptekst, maar zeer zeker de woorden aftrek -uitsluiting – beperking en discriminatoir.
Met enige regelmaat krijgt ook mbba onderstaande vraag voorgelegd:
mijn partner werkt een aantal uur per week/maand/jaar mee “in de zaak” mag ik hem/haar een vergoeding hiervoor geven?
En zoals zo vaak zijn er in de wet IB 2001 meerdere mogelijkheden/oplossingen.

Eerst maar even de conclusie van A-G Niessen, daarna zal ik de diverse mogelijkheden wat nader toelichten.

Hoge Raad 19 juni 2020 ECLI:NL:PHR:2020:621,20/00058

A-G Niessen heeft conclusie genomen in een zaak over de toepassing van de aftrekuitsluiting van art. 3.16, lid 4, Wet IB 2001. Kan een ondernemer een jaarvergoeding van € 1.500 voor werkzaamheden van zijn partner in de onderneming ten laste van de winst brengen? Is de wettelijke aftrekuitsluiting discriminatoir?

Belanghebbende drijft een onderneming in de vorm van een eenmanszaak. Diens echtgenote verricht enkele uren per week of per maand werkzaamheden voor de onderneming, waarvoor belanghebbende jaarlijks een vergoeding van € 1.500 toekent. Belanghebbende wenst dat bedrag als vergoeding voor vrijwilligerswerk ten laste van het resultaat van de eenmanszaak te brengen. De Inspecteur wijst dit af onder verwijzing naar art. 3.16, lid 4, Wet IB 2001. Zowel de Rechtbank als het Hof verklaren het beroep respectievelijk hoger beroep van belanghebbende ongegrond.
De conclusie strekt ertoe dat het beroep in cassatie van belanghebbende gegrond dient te worden verklaard en dat de zaak wordt verwezen naar een gerechtshof.

Wettekst:
Art. 3.16  Van aftrek uitgesloten kosten ten behoeve van de belastingplichtige
Art. 3.16, lid 4, Wet IB 2001

Bij het bepalen van de winst komen mede niet in aftrek kosten en lasten die verband houden met vergoeding van arbeid door de partner van de belastingplichtige, indien de vergoeding lager is dan € 5000,00.

Er zijn meerdere mogelijkheden om de partner van een ondernemer te belonen voor het meewerken in de onderneming.

 • Aangaan van een vennootschap onder firma (vof) de zogenoemde man-vrouw firma. Levert op diverse punten fiscale voordelen op maar er zijn ook eisen aan verbonden. Voor de overzichtelijkheid van dit artikel ga ik verder niet in op de voor- en nadelen en de voorwaarden.
 • Formele arbeidsovereenkomst*
  Je neemt je meewerkende partner in loondienst en je sluit een arbeidsovereenkomst af. Je partner heeft gelijke rechten als eventueel overig personeel. Over het loon dat je aan je partner betaalt, betaal je loonheffingen.
 • Meewerkaftrek. De meest eenvoudige vorm. Dit houdt in dat je een percentage van de winst mag aftrekken. Hoe meer uren je partner meewerkt, hoe hoger dit percentage. De aftrek wordt berekend volgens onderstaande staffel:

gelijk aan of meer dan

maar minder dan

bedraagt de meewerkaftrek

525

875

1,25% van de winst

875

1225

2% van de winst

1225

1750

3% van de winst

1750

 

4% van de winst

 

 • Meewerkbeloning / reële arbeidsbeloning

De meewerkende partner krijgt een vergoeding voor gewerkte uren. De hoogte van deze arbeidsbeloning moet reëel zijn voor het werk dat je partner doet. Betaal je je fiscale partner € 5.000,00 of meer aan arbeidsbeloning? Dan kun je dat bedrag aftrekken van de winst. Je meewerkende partner betaalt dan wel inkomstenbelasting en premie volksverzekeringen.
Indien de meewerkbeloning niet meer dan € 5.000,00 per kalenderjaar bedraagt dan is deze niet belast bij de ontvangende  partner maar ex art. 3.16, lid 4, Wet IB 2001 mag dit bedrag niet in aftrek  van het bedrijfsresultaat genomen worden (zie hierboven)

Je kunt elk jaar opnieuw kiezen voor meewerkaftrek of reële beloning / arbeidsbeloning.Voor toepassing van de meewerkaftrek  / meewerkbeloning dien je minimaal aan de  volgende voorwaarden te voldoen:

De conclusie strekt ertoe dat het beroep in cassatie van belanghebbende gegrond dient te worden verklaard en dat de zaak wordt verwezen naar een gerechtshof.We houden u op de hoogte.
Vragen hierover? Neem gerust contact met ons op.

*Een arbeidsovereenkomst tussen echtgenoten was tot 1 april 1997 bij wet uitgesloten. Ter compensatie werd de meewerkaftrek ingevoerd. Ook na het vervallen van  het dienstbetrekkingsverbod  is de meewerkaftrek van kracht gebleven en in de wet IB 2001 nagenoeg ongewijzigd overgenomen. Wel werd de eis om te voldoen aan  bovenstaande voorwaarden, ondernemer voor de inkomstenbelasting en het (1.225) uren criterium,  toegevoegd.

Van prestatiebeurs naar persoonsgebonden aftrek

Enkele dagen geleden las is een blog van collega RB ’er Ron Meijer:

Blog | Een hoofdbrekende casus

12 juni 2020 DOOR RON MEIJER

Kent u het volgende: u krijgt een vraag voorgelegd en denkt deze snel vanuit de parate kennis te beantwoorden en nadat u het antwoord op de vraag hebt gegeven denkt u: ‘klopt dit wel?’ Welnu onlangs had ik ook zo’n hoofdbrekende casus die ik met u wil delen.

Een thuiswonende studerende zoon van een client van mijn kantoor opende voor de grap begin maart zijn vooraf ingevulde aangifte Inkomstenbelasting en ziet tot zijn stomme verbazing dat hij een teruggave tegemoet kan zien…….

Ook ik had kortgeleden een soortgelijke ervaring.
Bij het invullen van de aangifte inkomstenbelasting 2019 maak ik gebruik van de “via” gegevens.
Op het eerste oog niets aan de hand, een standaard aangifte, partners zijn gehuwd,  inkomsten uit dienstbetrekking, eigen woning met hypotheek,  spaarcentjes en een studieschuld. Appeltje eitje.
Maar bij het controleren van de te betalen/te ontvangen aanslag zie ik dat de aangifte resulteert in een aardig bedrag aan teruggave.

Toch maar even terug naar de aangifte en naar de ingevulde gegevens: een (vrij) hoog bedrag wordt als persoonsgebonden aftrek in aanmerking genomen. Deze aftrek heeft betrekking op studiekosten.

En net als Ron Meijer test ik even hetgeen parate kennis heet:

Studiekosten/scholingsuitgaven zijn aftrekbaar mits door de belastingplichtige een opleiding of studie gevolgd wordt met het oog op het verwerven van inkomen uit werk. Aftrekbaar zijn: lesgeld, cursus- college- en examengeld en door de onderwijsinstelling verplicht gestelde leermiddelen en beschermingsmiddelen. Scholingsuitgaven komen niet voor aftrek in aanmerking indien belastingplichtige aanspraak heeft op studiefinanciering.

Maar….. deze belastingplichtige genoot tijdens haar opleiding studiefinanciering en had zoals ik hierboven al aangaf een studieschuld……
Toch maar eens kijken wat de belastingdienst hierover zegt:

Prestatiebeurs wel of niet omgezet in een gift

Had u voor 1 juli 2015 recht op studiefinanciering in de vorm van een prestatiebeurs? Als uw diplomatermijn (meestal is die 10 jaar) is verstreken, zijn 2 situaties mogelijk:

 • uw prestatiebeurs over die studiejaren is definitief omgezet in een lening
  In dat geval is uw prestatiebeurs definitief niet omgezet in een gift. U mag dan in dat aangiftejaar alsnog een bedrag aftrekken voor uitgaven die u in eerdere jaren niet mocht aftrekken omdat u toen een prestatiebeurs had.
 • uw prestatiebeurs over die eerdere jaren is definitief omgezet in een gift
  U mag geen studiekosten en andere scholingsuitgaven over die jaren meer aftrekken.

 

U kunt eea nog eens doorlezen op onderstaande link:
Aftrek studiekosten en andere scholingsuitgaven

Bij het bespreken van de aangifte gaf ik aan dat ik slecht en goed nieuws had voor de belastingplichtige:

Het slechte nieuws, je studiefinanciering is omgezet in een lening
Het goede nieuws, je studiefinanciering is omgezet in een lening

Waarom slecht nieuws? De lening kan gedurende de hele looptijd enkele vervelende gevolgen hebben bij het aangaan/aanvragen  van bijvoorbeeld een hypotheek, lease of andere financieringen.
Waarom goed nieuws? De prestatiebeurs is omgezet in een lening waardoor de studiekosten als persoonsgebonden aftrek in het betreffend jaar in aanmerking genomen mogen worden.

Voor vragen of advies neem contact op met of maak een afspraak, de koffie/thee staat klaar.

BUA? Wat is BUA?

Vrijdagmiddag, de afsluiting van de accountancyweek 2020. Dit jaar een digitale week, startend op maandag en op vrijdag een afsluiting met een Pub Quiz. Bij aanmelding voor de Pub Quiz zou er iets leuks opgestuurd worden. De inhoud van het pakketje staat op de foto: een zak borrelnootjes, een reep chocolade en het recept voor het maken van een nojito. Inderdaad: Leuk!

Met dit artikel wil ik geen reclame maken voor wie dan ook, dat doen ze zelf veel beter. Maar waar ik meteen aan dacht bij het ontvangen van het pakketje is aan de BUA.

De afkorting staat voor Besluit Uitsluiting Aftrek omzetbelasting.

Dat zegt je hoogstwaarschijnlijk nog niets. Maar bij de woorden uitsluiting en aftrek en dan ook nog omzetbelasting (of btw voor de liefhebber) heb ik misschien je aandacht getrokken. Voordat ik iets meer vertel over de uitsluiting/beperking van de omzetbelasting eerst even dit:

Voorwaarden voor het recht op aftrek omzetbelasting (in het algemeen en zonder details over uitzonderingen)

 • Je bent ondernemer of je hebt een onderneming die omzetbelastingplichtig is.
 • Je ontvangt een (op de juiste manier opgemaakte) factuur van een andere ondernemer of onderneming die eveneens omzetbelastingplicht is voor de aan jou of jouw onderneming geleverde goederen of verrichtte diensten.

Voldoe je aan de voorwaarden, dan mag je de btw die jou in rekening is gebracht in aftrek nemen op de btw die je aan andere ondernemers in rekening brengt, voor de door jou geleverde goederen of diensten.

Uitzonderingen op de aftrek van/ beperking van de aftrek van de in rekening gebrachte omzetbelasting:

 • Het verstrekken van spijzen en dranken voor gebruik ter plaatse binnen het kader van het hotel-, restaurant-, pension- en aanverwant bedrijf aan personen die daar slechts voor een korte periode verblijf houden.
 • Goederen en of diensten, welke worden gebruikt voor het voeren van een zekere staat.
 • Goederen die voorzien in de behoefte van een ander (relatiegeschenken en giften).
 • Personeelsvoorzieningen
 • Kantine (kantineregeling)

Artikel 4 BUA: De aftrekbeperking geldt niet wanneer de waarde < € 227,00 bedraagt.  

Terug naar het ontvangen pakketje.

Stel de waarde van dit pakketje is € 10,00. En helaas maak ik weinig kans dat ik dit jaar nog meer presentjes van deze afzender zal ontvangen. De bestedingen aan mij en aan mijn onderneming vallen voor de gulle gever dus onder artikel 4 BUA waardoor er zich geen aftrekbeperking zal voordoen. Alle in rekening gebrachte omzetbelasting zal daarom door de afzender in zijn geheel in aftrek genomen mogen worden.

Maar hoe gaat het er bij uw onderneming aan toe? Een etentje met een klant/leverancier een bloemetje of fles wijn voor zijn of haar  verjaardag, een attentie met de feestdagen. Red u het om onder de € 227,00 te blijven? Dan is er geen probleem maar overschrijdt u het bedrag van € 227,00 dan begint het rekenwerk voor u.

En wat als u personeel in dienst heeft? Cadeautje bij zijn of haar verjaardag? Kantine verstrekkingen? Jaarlijks personeelsfeestje? Kerstpakket? Overige personeelsvoorzieningen en ga zo maar door. Alles bij elkaar opgeteld is € 227,00 niet zo heel erg veel. En wat als de grens van € 227,00 overschreden wordt? Dan rest  u heel wat het rekenwerk!

Dat rekenwerk nemen wij u en onze klanten graag uit handen. Met online programmatuur en slimme app’s  zijn wij in staat om uw administratie snel en efficiënt in te voeren, zodat u “uptodate” over uw data kunt beschikken en wij “uptodate” de BUA voor u kunnen berekenen.                                                                                               

Huwelijkse voorwaarden en coronamaatregelen

Bij het lezen van de titel zou je kunnen denken: “wat hebben die twee met elkaar te maken?”
Niet zo heel veel zou je zo op het eerste gezicht zeggen, maar de naleving van de een (coronamaatregelen) kan de ander (huwelijkse voorwaarden) wel degelijk in de weg zitten.

Met enige regelmaat adviseer ik cliënten over het maken en het naleven van huwelijkse voorwaarden. Meestal zijn het stelletjes die nog in het huwelijksbootje gaan stappen maar het komt steeds vaker voor dat mijn advies nodig is omdat het bootje dreigt te zinken. In het eerste geval worden mijn adviezen met groot enthousiasme ontvangen, in het tweede geval is mijn advies in veel gevallen een wake up call.

Maar laten we bij het begin beginnen:

Wat zijn ook al weer huwelijkse voorwaarden?

Huwelijkse voorwaarden: een overeenkomst tussen echtgenoten of geregistreerde partners, waarin het recht op huwelijksvermogen (bezit en inkomen) van beiden wordt geregeld. Burgerlijk wetboek boek 1 titel 8. Zo zijn er koude uitsluiting, beperkte gemeenschappen en verrekenbedingen of een combinatie hiervan.

Waarom stellen we huwelijkse voorwaarden op?

Allereerst omdat met wil afwijken van hetgeen in de wet staat. Afwijken van de gemeenschap van goederen (Burgerlijk wetboek boek 1 titel 7)
Deze gemeenschap van goederen ontstaat op het moment van het huwelijk.
Andere redenen zijn bescherming tegen ondernemersrisico, bescherming van het eigen vermogen, voorkomen van deling of aantasting van het vermogen.

Bij huwelijkse voorwaarden denken we al snel: dat is alleen voor rijke, welgestelde mensen en “not done” bij een gewoon (burger)huwelijk. Maar onze samenleving verandert snel. En zo ook onze meningen en inzichten met betrekking tot het huwelijk en de huwelijkse voorwaarden.

Volgens cijfers eindigt 34% van alle huwelijken in een scheiding.
Aan (bijna) ieder testament wordt een uitsluitingsclausule toegevoegd.
Grote(re) schenkingen worden eveneens onder uitsluitingsclausule gedaan.
Dit geeft aan dat we er meer en meer aan toe zijn om onder voorwaarden te huwen of een partnerschap aan te gaan, om zo boedelmenging, deling of aantasting van het vermogen te voorkomen.

De verandering in de samenleving resulteerde in onder andere onderstaande wetswijziging:
Per 1 januari 2018 geldt de wettelijke beperkte gemeenschap van goederen. Uitgangspunt van deze nieuwe wet is dat alleen het vermogen dat tijdens het huwelijk wordt verworven in de beperkte gemeenschap valt. Bezittingen en schulden van voor het huwelijk zullen in principe niet meer van rechtswege door boedelmenging overgaan in de huwelijksgemeenschap.
Maar deze geldt uitsluitend voor nieuwe huwelijken vanaf inwerkingtreding van de wet.

Huwelijkse voorwaarden en de (per 1 januari 2018) wettelijke beperkte gemeenschap van goederen hebben als voornaamste doel dat vermogens niet mengen.

Echter indien men huwelijkse voorwaarden met verrekenbeding opstelt dan is met verplicht om jaarlijks met elkaar te verrekenen, doet men dat niet dan vervallen de voorwaarden en wordt het vermogen alsnog een gemeenschappelijk vermogen.
Dit geldt in principe ook voor de wettelijke beperkte gemeenschap zoals die geldt vanaf 1 januari 2018. Ook hier valt of staat de beperkte gemeenschap bij een goede administratie.

En wat hebben de huwelijkse voorwaarden en de coronamaatregelen nu met elkaar te maken?

Sinds het begin van de coronacrisis wordt voorspeld dat corona voor een echtscheidingspiek gaat
zorgen.

Overweegt u een scheiding, check eerst uw huwelijkse voorwaarden en met name de voorwaarde
van verrekening. Check of uw administratie met betrekking van aanschaffingen, onderlinge
verrekeningen maar ook het aangaan en aflossen van schulden in orde zijn. Voor de check, advies
en het regelen van uw echtscheiding kunt u een afspraak maken met uw belastingadviseur en
advocaat.

Stay safe, let op jezelf en op elkaar, zeker nu.

Verlagen van werkdruk

Samen met heel veel collegae vanaf 16 maart meer dan fulltime bezig met opstellen en indienen van aangiften, adviezen, aanvragen en rapportages. De drijfveer voor ons allemaal is om de ondernemers in het mkb te adviseren en te ondersteunen in deze bizarre tijd. De regels, voorwaarden en de uitvoering van de meeste noodmaatregelen zijn bekend.

En het zijn er veel.

U kunt ze allemaal nog eens rustig nalezen op https://www.kvk.nl/corona/het-coronavirus-check-hier-je-regelingen/

De Samenwerkende Register Accountants en Accountants Administratieconsulenten (SRA), het Register Belastingadviseurs (RB), de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA), en de Nederlandse Orde van Administratie- en Belastingdeskundigen (NOAB) maken zich sterk om de regels eenvoudig te houden en hebben in een gezamenlijk brief de minister om aanvullende maatregelen gevraagd in het kader van Noodpakket Banen en Economie. De beroepsverenigingen pleiten voor de versoepeling van de termijn van een aantal fiscale bepalingen om de werkdruk voor advieskantoren te verlagen. Ook vragen zij om meer duidelijkheid over de positie van de dga en de regelingen waar deze specifiek gebruik van kunnen maken. Tot slot roepen de verenigingen het ministerie op om uitsluitsel te geven over het urencriterium in het kader van het Noodpakket Banen en Economie.

Zelfs de belastingdienst is er maar druk mee om ons adviseurs een hart onder de riem te steken, zo lees ik in een blog van collega Willem Faasen . https://bit.ly/39oL9XJ

En wat doen banken? Lees hieronder enkele berichten van collegae over de aanpak van een aantal banken:

Vandaag zijn cliënten van mijn kantoor zich rot geschrokken, door een brief van de xxxxbank. Ook mijn cliënten zijn getroffen door de problematiek, die zich wereldwijd afspeelt. Maar om jullie een idee te geven hoe zo'n brief er dan uitziet:

Let op. Dit is de letterlijke tekst. 

24 maart 2020

Onderwerp: De financiële posities van A B.V., B B.V., C B.V., en D B.V. zijn verslechterd.

Geachte heer X,

U ontvangt deze brief om u te laten weten dat de financiële posities van A B.V., B B.V., C B.V., en D B.V. zijn verslechterd. Zoals u weet staat u borg voor hun financiering. Borg staan betekent dat wij u mogen vragen te betalen als degene waar u borg voor staat dit zelf niet doet.

Wilt u een toelichting op de financiële situatie van A B.V., B B.V., C B.V., en D B.V.? Dan kunt u direct contact met hen opnemen.

Met vriendelijke groet,

Xxxbank Rotterdam

meneer Y

Accountmanager MKB

En dan nog deze:

Onderstaand de aanvraag bij de xxxx voor BMKB krediet van een klant van ons. Ik heb de bank gebeld en gevraagd of dit echt nodig is. Het lijkt mij dat jaarrekeningen en 2 goede prognoses moeten volstaan. De klant wordt op kosten gejaagd en ik denk dat de doorlooptijd ook geen 2 weken is. Het kabinet heeft anders beloofd maar helaas zijn de banken heer en meester.

Het B MKB krediet kent een maximale looptijd van twee jaar, een aflossingsvrije periode van één jaar en een aflostermijn van 12 maanden of 4 kwartalen. Het B MKB krediet kan enkel worden ingezet wanneer er sprake is van acute liquiditeitsproblemen ten aanzien van het corona virus.

Wat dienen wij te ontvangen?

 • Recente concept/interne cijfers 2019 (balans en V&W) en interne cijfers eerste maanden 2020.
 • Aangepaste prognose 2020 inclusief scenario’s i) omzet terugval van 3 maanden, ii) omzet terugval 6 maanden, iii) inhaal effect omzet na 3 maanden.
 • Liquiditeitsprognose voor (minimaal) de komende zes maanden
 • In welke mate en waar zijn de mogelijkheden gezocht om kosten te verminderen/minimaliseren? (i.e. huur, personeel), uitgaand van een lager omzetniveau.
 • Inzicht in vaste kosten en variabele kostenbasis.
 • Mogelijkheden tot inbreng eigen vermogen en overige overheidsregelingen (i.e. overheidssubsidies, werktijdverkorting, bijzonder uitstel van betaling van belastingen).
 • Berekening van de terugbetaalperiode voor het extra krediet.
 • Tot slot is een actuele debiteuren, voorraad- en crediteurenlijst inclusief ouderdomsanalyse vereist.

 

Hoezo verlagen van werkdruk!