Privacy verklaring

mb belastingadviseurs (mbba) hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. mb belastingadviseurs houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in de privacy policy;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als mb belastingadviseurs zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens van Klanten

Persoonsgegevens van klanten worden door mb belastingadviseurs verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Communicatie over de opdracht;
 • Het uitvoering geven aan de opdracht.
 • Verplichte dossierverwerking (kopie identiteitsbewijs/ KvK-uittreksel).

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De overeengekomen opdracht;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan mb belastingadviseurs de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • NAW-gegevens, telefoonnummers, website en e-mailadressen
 • Nationaliteit
 • Geslacht
 • Geboortedatum en geboorteplaats
 • Overlijdensdatum
 • Burgerlijke staat
 • Social media gegevens (LinkedIn / Facebook / Twitter / Instagram)
 • Werkzaam bij organisatie en salarisgegevens
 • Bankrekeningnummer(s)
 • Voertuig kentekenplaat

Bijzondere persoonsgegevens:

 • Lidmaatschap van een vakbond
 • Gegevens over gezondheid ( evt. zwangerschap, voedselallergie / astma)
 • Kopie identiteitsbewijs / paspoort
 • BSN-nummer
 • Omzetbelastingnummer of loonheffingsnummer bij een eenmanszaak
 • Kopie uittreksel Kamer van Koophandel

Uw persoonsgegevens worden door mb belastingadviseurs opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar. Bij investeringen voor maximaal 12 jaar en bij klanten met een (bedrijf)pand voor maximaal 12 jaar. Bij een eigen (bedrijf)pand en/of schenkingen zullen de betreffende gegevens bewaard worden zover verplicht voor de belastingdienst.

Verwerking van persoonsgegevens van leveranciers

Persoonsgegevens van leveranciers worden door mb belastingadviseurs verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinden;
 • Communicatie over de opdracht;
 • Het uitgeven van een opdracht.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De overeengekomen opdracht;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan mbba de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • (zakelijke) NAW-gegevens, telefoonnummers, website en e-mailadressen
 • Social media gegevens (LinkedIn / Facebook / Twitter / Instagram)
 • KvK nummer

Bijzondere persoonsgegevens:

 • Omzetbelastingnummer (btw identificatienummer) bij intracommunautaire leveringen

Uw persoonsgegevens worden door mb belastingadviseurs opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:
voor de periode:

 • Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar en bij investeringen voor maximaal 12 jaar.

Verwerking van persoonsgegevens van prospect en/of geïnteresseerde

Persoonsgegevens van prospect en/of geïnteresseerde worden door mb belastingadviseurs verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Informatieverstrekking in de vorm van gerichte contacten.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Mondelinge toestemming, afgifte visitekaartje en/of via koppeling op LinkedIn;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan mbba de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • (zakelijke) NAW-gegevens, telefoonnummers, website en e-mailadressen
 • Social media gegevens (LinkedIn / Facebook / Twitter / Instagram)

Uw persoonsgegevens worden door mb belastingadviseurs opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de periode dat men gezien wordt als een prospect en/of geïnteresseerde.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hieronder beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • Het verzorgen van de internetomgeving van alle de software;
 • Complex fiscaal en/of juridisch advies;

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat overheidsdiensten in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvragen. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

Mb belastingadviseurs bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens mb belastingadviseurs van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid;
 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als u naar aanleiding van ons privacy policy t nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op:

Contactgegevens

mb belastingadviseurs (mbba)
mw. M.L.A. (Mieke) Boers RB
bezoekadres: Kamperweg 2 6361GZ Nuth
vestigingsadres: Merkelbeekerstraat 45 6451CL Schinveld
m.boers@mbba.nl info@mbba.nl
tel. 06-22453490 of 046-4434694