10 tips aangifte inkomstenbelasting

 

1  Verwerken van de diverse Coronamaatregelen

Togs en en tvl in het rapport opnemen als overige inkomsten, bij de aangifte het bedrag opnemen als overige vrijstelling.
Urencriterium: tussen 1 maart en 30 september 2020 fictief 24 uur.

Startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid: 1 maart tot en met 30 september 2020 fictief 16 uur.

Seizoensgebonden ondernemers: hetzelfde aantal uren van 1 maart tot en met 30 september 2020 als van 1 maart tot en met 30 september 2019

Vrijval herinvesteringsreserve: de verplichte vrijval geldt niet indien de aanschaffing of voortbrenging door een bijzondere omstandigheid is vertraagd. De coronacrisis is zo’n bijzondere omstandigheid.

Versoepeling aflossingseis eigen woningschuld: deze regeling is zeer complex en vereist maatwerk.

Gebruikelijk loon: had onder voorwaarden aangepast kunnen worden maar kan niet met terugwerkende kracht.
Formule gebruikelijk loon 2020 = gebruikelijk loon 2019 x (omzet jan tm april 2020 / omzet jan tm april 2019)

NOW Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid
Bijdrage in de loonkosten, opnemen in de jaarrekening, verlaagt de totale loonkosten.

TOGS Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren
De ontvangen bedragen zijn belastingvrij, opnemen onder “overige baten” in de jaarrekening en eenzelfde bedrag bij “vrijgestelde winstbestanddelen” in de aangifte inkomstenbelasting.

TVL Tegemoetkoming Vaste Lasten
De verwerking in zowel de jaarrekening als in de aangifte inkomstenbelasting is gelijk aan die van de TOGS.

TOZO Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers
Is een uitkering uit de participatiewet aangeven als inkomsten uit periodieke uitkering (vroegere arbeid) geen recht op arbeidskorting. Niet opnemen in de jaarrekening. De tozo wordt uitbetaald door de gemeente waarin u woont. Sommige gemeenten verdelen de tozo tussen gehuwden/fiscale partners.

Internationaal en thuiswerken 
Als grensarbeiders in loondienst door de coronamaatregelen thuis moeten werken zal de belastingplicht niet verschuiven van de werkstaat naar de woonstaat mits de grensarbeider zijn salaris krijgt doorbetaald.  Wel moeten de grensarbeiders een administratie bijhouden van hun thuiswerkdagen en een schriftelijke bevestiging van hun werkgever kunnen onderbouwen dat de thuiswerkdagen uitsluitend het gevolg waren van de coronamatregelen.
Voor sociale zekerheid binnen de EU blijft het verdrag van toepassing dus geen wijziging door Corona.
Er zijn diverse afspraken met zowel de Duitse als de Belgische fiscus van toepassing.

2  Grondslagverminderende posten

Aftrekbaar tegen 46% in plaats van 49,5%. Geldt voor eigen woning, ondernemingsaftrek, MKB winstvrijstelling, tbs vrijstelling en persoonsgebonden aftrekken (zoals bijvoorbeeld alimentatie en zorgkosten maar ook de giftenaftrek). Voor 2021 geldt een tarief van 43%.

3  Verlaging zelfstandigen aftrek

De zelfstandigenaftrek wordt stapsgewijs teruggebracht. Aftrekbeperking van 46% in plaats van 49,5%.

4  Bijtelling fiets

Rijdt u privé met een fiets die tot uw ondernemingsvermogen behoort, dan krijgt u te maken met een bijtelling van 7% privé-gebruik fiets. De bijtelling is 7% van de adviesprijs.

5  ZW (ziektewet) uitkering

Een ziektewet uitkering en geen dienstverband telt niet meer mee als arbeidsinkomsten voor de arbeidskorting.

6  Beëindiging overgangsrecht zuivere saldolijfrente van voor 2001

Afrekening over de rente in 2020. Vanaf 1 januari 2021 opnemen in Box 3.

7  Bijtelling privégebruik voor emissievrije auto’s

Met ingang van 1 januari 2020 is de korting verlaagt tot -14 punt en wordt de bijtelling 8% .
Tegelijkertijd wordt de catalogusprijs waarop de korting van toepassing is verlaagd tot € 45.000.

8  Boetevrije inkeer

Boetevrije inkeer over Inkomen uit aanmerkelijk belang en inkomen uit sparen en beleggen is met ingang van 1 januari 2020 niet meer mogelijk.

9  Box 2

Inkomsten uit aanmerkelijk belang, het tarief van box 2 is verhoogd van 25 naar 26,25%. Voor 2021 wordt dit 26,9%.

10  Box 3

Zowel het fictief rendement als het tarief zijn verhoogd.

In 2020 zijn er enkele arresten gewezen met betrekking tot box 3 vermogen en inkomen:
Er is geen sprake van een individuele buitensporige last (ondanks een belastingdruk van meer dan 100%).
Het (forfaitaire) inkomen uit box 3 is genoten, en dus belast, ook al heeft belastingplichtige minder ontvangen dan de wettelijke veronderstelde opbrengst.

 

Overige wijzigingen:

  • Bestuursrechtelijke dwangsommen zijn niet meer aftrekbaar.

Nog steeds niet ingegane wetwijzigingen:

  • Afschaffing aftrek scholingsuitgaven.
  • Wetsvoorstel excessief lenen is doorgeschoven naar 2023.