Eindejaarstips


Jubelton

De schenkingsvrijstelling eigen woning (jubelton) wordt op 1 januari 2023 verlaagd van € 106.671 tot € 28.794.
Het bedrag van de verlaagde schenkingsvrijstelling eigen woning wordt verlaagd naar de eenmalige vrijgestelde en vrij besteedbare schenking van ouders aan kinderen. In 2024 wordt de jubelton helemaal afgeschaft.
Schenkingen gedaan in 2022 waarbij niet de gehele vrijstelling is benut: in 2023 kan het resterende deel van de vrijstelling nog worden benut

Middelingsregeling

Vanaf 2023 wordt de middelingsregeling afgeschaft.
De regeling ziet toe op sterk wisselende inkomsten waarbij het ene jaar zwaarder belast werd dan de overige jaren.  De inkomsten van drie aaneengesloten jaren worden opgeteld en gedeeld door 3. Over dit gemiddeld inkomen wordt de belasting berekend. Er zit wel een drempel op van € 545,00. Het belastingjaar 2022 mag nog worden meegenomen, dat betekent dat de jaren 2022, 2023 en 2024 de laatste jaren zijn waarover u nog kunt middelen.

Onbelaste reiskostenvergoeding hoger

Vanaf 1 januari 2023 gaat de maximale onbelaste reiskostenvergoeding omhoog van € 0,19 naar € 0,21 per km.  In 2024 naar € 0,22.

Stijging minimumloon

Het wettelijk minimumloon stijgt 10,15%.  Ook de loongerelateerde uitkeringen en het maximumdagloon worden met 10.15% verhoogd.

Werkkostenregeling

In het belastingplan 2023 zou het percentage van de vrije ruimte in de werkkostenregeling over de eerste € 400.000,00 fiscale loonsom omhoog gaan met 0,22% naar 1,92% (2022 1,7%)
In de vierde nota van wijziging Belastingplan 2023 is de vrije ruimte voor het jaar 2023 verruimd naar 3%. Vanaf 2024 gaat het percentage 1,92% gelden.
Boven een loonsom van € 400.000,00  blijft het percentage € 1.18%.

Eigenwoningforfait omlaag

Het eigenwoningforfait voor woningen met een WOZ-waarde tot € 1.200.000,00 wordt verlaagd van 0,35% in 2023.  Voor woningen met een WOZ-waarde van € 1.200.000,00 of hoger blijft het EWF 2,35% (over de waarde boven  € 1.200.000,00)
De  “Hillen-aftrek” (bij lage of geen hypotheeklasten) wordt jaarlijks verlaagt met  3,33% per jaar. 
Per 1 januari 2048 vervalt deze aftrek.

Leegwaarde ratio verhuurde woningen

Word een woning verhuurd of verpacht dan is de woning een vermogensbestanddeel van box 3. Om de waarde van de woning te bepalen past u de leegwaarde ratio toe (45 tot 85% van de WOZ-waarde)
Per 2023 worden de percentages geactualiseerd waarbij het hoogste percentage 100% wordt.
Tijdelijke huurpacht contracten worden uitgesloten (leegwaarde ratio vervalt)
Verhuur aan verbonden partijen (bv aan kind) het percentage kan oplopen tot 100% (leegwaarde ratio vervalt)
Jaarlijkse huurprijs van meer dan 5% van de WOZ-waarde (leegwaarde ratio vervalt)

Aanscherping gebruikelijk loon

U moet als aanmerkelijkbelanghouder (aandelenbelang 5% of meer) tenminste een gebruikelijk loon opnemen voor het werk dat  u voor uw bv verricht.

  • 75% (vervalt per 2023) van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking
  • Het hoogste loon van de werknemers in dienst van de vennootschap (of verbonden vennootschap)
  • € 48.000,00

De hierboven genoemde 75% (doelmatigheidsmarge van 25%) vervalt per 2023.

Zelfstandigenaftrek

Vanaf 2023 wordt de zelfstandigenaftrek nog sneller afgebouwd. Voor 2023 bedraagt de zelfstandigenaftrek € 5.030,00 (2022 € 6.310,00)
In 2024 en 2025  neemt de aftrek vervolgens af met € 1.380,00.
In 2026 met € 1.370,00.
In 2027 bedraagt de zelfstandigenaftrek nog €900,00.

Fiscale oudedagsreserve

De faciliteit van het opbouwen van een oudedagsreserve wordt per 1 januari 2023 afgeschaft.  Vanaf 2023 kunt u dus niet meer toevoegen aan de reserve. Wel mag u op 31 december 2022 de bestaande reserve afwikkelen volgens de huidige regels.
Omzetten in een lijfrente blijft mogelijk.

30% regeling

Voor werknemers die vanuit het buitenland naar Nederland komen om te werken en die over specifieke deskundigheid beschikken, kunt u als werkgever een onbelaste vergoeding van 30% van het loon geven. Momenteel zit er geen maximum aan het loonbedrag.  Vanaf 2024 wordt het maximum bedraagt gemaximeerd tot de norm van de Wet normering topinkomens (Balkenendenorm, voor 2022 was dit € 216.000,00).                              

MIA (milieu-investeringsaftrek) en EIA (energie-investeringsaftrek)

De MIA en de EIA worden vanaf 2023 structureel verhoogd.  Het budget voor de MIA gaat met € 50 miljoen per jaar omhoog dat van de EIA met € 100 miljoen.

Beleid rechtsherstel box 3

Geen rechtsherstel voor niet-bezwaarmakers over de jaren 2017 t/m 2020
In beginsel heeft u de mogelijkheid om ambtshalve vermindering aan te vragen.

Plafond in de periodieke giftenaftrek

Als u periodieke giften doet aan een algemeen nut beogende instelling (ANBI), geldt voor de giftenaftrek geen drempel en plafond zoals bij overige giften.
De giften dienen in vaste en gelijkmatige periodieke uitkeringen (minimaal 5 jaar) gedaan te worden, bij notariële akte  of onderhandse akte opgemaakt en uiterlijk eindigen bij uw overlijden.  De hoogte van de aftrekbare periodieke gift wordt vanaf 2023 beperkt tot € 250.000 per huishouden.

BTW-zonnepanelen

Vanaf 1 januari 2023 wordt het btw-nultarief van toepassing op de leveringen en installatie van zonnepanelen op of in de onmiddellijke nabijheid van woningen.
Omdat bij de aankoop en installatie van zonnepanelen geen btw meer hoeft te worden betaald, is het terugvragen van btw niet meer nodig.

Afschaffing vrijstelling bpm bestelauto’s ondernemers (2025)

In de huidige regelgeving wordt er geen bpm betaald voor een bestelauto mits u die tenminste 10% zakelijk gebruikt.
Het voorstel is om deze ondernemersvrijstelling met ingang van 2025 af te schaffen.  De heffingsgrondslag wordt afhankelijk van de CO2-uitstoot.
De motorrijtuigenbelasting voor bestelauto’s gaat met 15% omhoog in 2025 en in 2026 nog eens met 6,96%
De bpm voor emissie loze bestelauto’s blijft nihil. Voor deze bestelauto’s kunt u ook milieu-investeringsaftrek (MIA) ontvangen. Hierdoor hoopt het kabinet dat u eerder zult overstappen op elektrisch rijden.

Verhuurderheffing

Per 1 januari 2023 vervalt de verhuurderheffing. U bent deze heffing verschuldigd als u op 1 januari van het jaar in het bezit bent van meer dan 50 huurwoningen, waarvan de kale huurprijs op of onder de huurgrens blijft.

Vliegtaks

De vliegtaks wordt per 2023 verhoogd naar € 26,43 per vertrekkende passagier (was € 7,947)

Bewaartermijn

De bewaartermijn voor uw administratie is 7 jaar. In sommige gevallen is de termijn langer.
Is de bewaartermijn voorbij, dan kunt u alles vernietigen.
Let op privacygevoelige informatie (AVG)

Urenadministratie

Voor veel ondernemersfaciliteiten moet u voldoen aan het urencriterium.  (1.225 uur per kalenderjaar)
Houd een urenregistratie bij.

Investeringsaftrek

Om in aanmerking te komen voor de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) moet u een bedrag tussen € 2.401,00 en € 332.994,00 investeren in bedrijfsmiddelen voor uw onderneming.
Haal investeringen naar voren als u de drempel niet haalt. Of stel investeringen juist uit naar het volgend jaar.

Lijfrente

Betaal de premies op tijd.

Beloning meewerkende partner

Maak gebruik van de meewerkaftrek, ga een man/vrouwfirma aan, kies voor  en reële arbeidsbeloning voor uw meewerkende partner of ga voor een dienstbetrekking met uw partner.

Huwelijksgoederenregime

Getrouwd op huwelijkse voorwaarden, laat de voorwaarden controleren.
Verrekenbeding in uw huwelijkse voorwaarden, voer het verrekenbeding uit!

Deze nieuwsbrief is met grote zorg samengesteld.
Ook nadat u deze nieuwsbrief ontvangen heeft kan het kabinet nog wijzigingen doorvoeren.
Houd hier rekening mee.

Box 3

- niet bezwaarmakers
Voor onze klanten waarvoor het rechtsherstel als niet bezwaarmakers van toepassing is zullen wij voor de jaren 2017 – 2020 ambtshalve bezwaar indienen.

- forfaitaire berekeningswijze
Voor klanten waarvoor van toepassing zullen wij bezwaar maken tegen de forfaitaire berekeningswijze van box 3 vanaf 2021.