Eindejaarstips

 

Tarieven box 1

daling tarief eerste schijf van 37,1% naar 37,07%

  • Daling inkomensafhankelijke combinatiekorting
  • Verhoging arbeidskorting, jonggehandicaptenkorting, ouderenkorting

Tariefcorrectie:  diverse aftrekposten per 2022 tegen verlaagd tarief (40%)
Art. 2.10 lid 2 wet IB 2001 reeds eerder ingegaan. Het tarief zal in 2023 verder verlaagd worden tot ongeveer 37% (eerste schijf)

  • Persoonsgebonden aftrek
  • Ondernemersaftrek
  • MKB-winstvrijstelling
  • TBS-vrijstelling
  • Geldt niet voor FOR lijfrente en AOV premieaftrek.

Tip!    Aftrekposten waarvoor een drempel geldt, zoveel mogelijk in een jaar onderbrengen, bv giften.
De aftrek  voor studiekosten vervalt per 1 januari 2022, kosten indien mogelijk naar voren halen.
Voorlopige aanslagen aanpassen (IB en ZVW) voorkomt belastingrente.
Betaal hypotheekrente zes maanden vooruit

 

Tarief box 2

ongewijzigd 26,9%

  • Wet excessief lenen (wacht op behandeling Tweede kamer)
    Indien aangenomen dan wordt de eerste peildatum 31 december 2022.

Tip!    Uitstel is afstel? Hoogstwaarschijnlijk niet. 

 

Tarief box 3

  • Heffingsvrij vermogen stijgt van € 50.000 naar € 50.650
  • Tweede schijf stijgt van € 950.000 naar € 1.0130.000
  • Rendementspercentages aangepast:
    Spaardeel – 0,01%
    Beleggingsdeel -0,05%

Tip!    Schenken, belastingvrije schenkbedragen zijn in 2021 verhoogd met  € 1.000,00 p.p.
(€ 6.604 voor kinderen € 3.244 voor overige)
Jubelton  € 105.302  De jubelton wordt ook in 2022 voortgezet, of het bedrag geïndexeerd wordt is op dit moment nog niet bekend.
Betaal hypotheek rente 6 maanden vooruit
Investeren in Groene beleggingen.
Aflossen van kleine schulden
Kosten vooruitbetalen
Kopen van kunst

 

Vennootschapsbelasting

  • Verlenging mkb schijf  tot € 395.000 (was € 245.000)
    Tarief blijft 15%
  • Winsten vanaf € 395.001
    Tariefsverhoging van 25% naar 25,8%
  • Verliesverrekening carry back 1 jaar carry forward onbeperkt
    Echter boven 1 mln. winst mag slechts 50%  van het verlies verrekend worden.
  • Gebruikelijk loon € 47.000  (idexatie?)
    75% van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking
    Het loon van de meest verdienende werknemer binnen het concern

Tip!    Dividenduitkering, u betaald 26,9% belasting. Met een dividenduitkering kunt u privé schulden in de BV, of de rekening courant aflossen . De privé-uitgaven verminderen kan natuurlijk ook. Let wel  dividenduitkeringen kunnen u vermogen in box 3 verhogen en heeft gevolgen voor de heffingskortingen.
Bekijk het gebruikelijk loon van de dga.
Liquidatie van een deelneming let op het tijdstip van vereffening.
Ga na of u  een fiscale eenheid moet aangaan of beëindigen.
Meld betalingsonmacht tijdig.
Dotatie of vrijval van reserves
Cheque de voorlopige aanslag.

 

Milieu investeringsaftrek (MIA)

Aftrekpercentages per categorie verhoogd

  • Categorie I 45%  (36%)
  • Categorie II 36% (27%)
  • Categorie II 27% (13,5%)

De regeling is budgettair neutraal
Door de verhoging van  het percentage komen er minder bedrijfsmiddelen in aanmerking voor de MIA.
De Kia en de Eia wijzigen niet.

Tip!    Investeringen naar voren halen of juist over het jaar heen tillen. Benut de kleinschaligheidsaftrek
Voorkom desinvesteringsbijtellingen.
Indien u aan de voorwaarden voldoet: schrijf willekeurig af, kosten naar voren en uitstel van belastingheffing.

 

Scholingsuitgaven

Afschaffing aftrek – STAP regeling.
Maximaal € 1.000,00 per opleiding per jaar.

Tip!    Betalingen naar voren halen

 

Eigen woning

EWR – EWS van individueel naar partnerniveau
(Wijziging bij overlijden van fiscale partner)
Keuze voor overgangsrecht

Tip!    Betaal hypotheek rente zes maanden vooruit
Koop van een eigen woning voor 31 december.
Verkoop van de eigen woning na 31 december.

 

Hillen-aftrek

3,33% per jaar. Per 1 januari 2048 vervalt deze aftrek.

Tip!    Niet meer aflossen van de hypotheek eigen woning? Of juist wel?

 

Loonbelasting

Bijtelling uitstootloze auto wordt 16% (22-/-6) eerste op kenteken stelling bepalend
WKR wordt  1,7% tot € 400.000 en daarboven 1,2%
Thuiswerkvergoeding € 2,00 per dag
Uitbreiding informatieverstrekking aan Belastingdienst bij betalingen aan natuurlijke personen.

Tip!    Benut de resterende ruimte in de vrije ruimte (voor 2021 3%)
Voorkom bijtelling bestelauto’s (verklaring geen privégebruik auto)
Van plan om een elektrische auto te kopen? Voor 2022 kunt u nog gebruik maken van de verlaagde bijtelling.

 

Uitstel van betaling (Coronamaatregel)

Om te stimuleren geleidelijk de belastingschuld terug te betalen, verlengt het kabinet de verlaagde invorderingsrente van 0,01% tot en met 31 december 2021. Het normale rentetarief is 4%. Vanaf 1 januari 2022 gaat de invorderingsrente stapsgewijs omhoog:
1% vanaf 1 januari 2022;
2% vanaf 1 juli 2022;
3% vanaf 1 januari 2023; en
4% vanaf 1 januari 2024.

Dit geldt voor alle belastingschulden.

Tip!    Om belastingrente te voorkomen de belastingschuld eerder terug betalen

 

S&O afdrachtvermindering

Aanvraag mededeling en verrekensystematiek vereenvoudigd.

Schenkbelasting
Verhoging van € 1.000 vervalt per 1-1-2022
Jubelton blijft

Tip!    Maak gebruik van de (verhoogde) schenkvrijstellingen

 

Overdrachtsbelasting

Startersvrijstelling ( 18-35 jaar en max. € 400.000 aankoopwaarde) blijft.
Antimisbruikbepaling bij gesplitste verkrijgingen
VoV- vrijstelling onder voorwaarden geen 8 maar 2%

Omzetbelasting
Een loketsysteem voor afstandsverkopen (per 1 juli 2021) (OSS)

Tip!    Vraag BTW van niet-betalende debiteuren terug. (eenjaarstermijn )
Lage omzetten? Pas de kleine ondernemersregeling (KOR) toe.
Corrigeer eerdere btw-aangiften.

 

Bewaar termijn

De bewaartermijn voor uw administratie is 7 jaar. In sommige gevallen is de termijn langer.
Is de bewaartermijn voorbij, dan kunt u alles vernietigen.
Let op privacygevoelige informatie (AVG)

 

Urenadministratie

Voor veel ondernemersfaciliteiten moet u voldoen aan het urencriterium.  (1.225 uur per kalenderjaar)
Houd een urenregistratie bij.
Voor de periode 1 januari 2021 tot 1 juli 2021 geldt ivm Corona afwijkende regels.

 

Fiscale oudedagsreserve

Ga na of uw ondernemingsvermogen per eind 2021 niet onder het bedrag van de fiscale oudedagsreserve komt.
Maatregelen om het ondernemingsvermogen te verhogen zijn privé stortingen op de zakelijke rekening doen of  geen privé opnamen van de zakelijke rekening doen.

 

Lijfrente

Betaal de premies op tijd.

 

Beloning meewerkende partner

Maak gebruik van de meewerkaftrek, ga een man/vrouwfirma aan, kies voor een reële arbeidsbeloning voor uw meewerkende partner of ga voor een dienstbetrekking met uw partner.

 

Huwelijksgoederenregiem

Getrouwd op huwelijkse voorwaarden, laat de voorwaarden controleren.
Verrekenbeding in uw huwelijkse voorwaarden, voer het verrekenbeding uit