Van prestatiebeurs naar persoonsgebonden aftrek

Enkele dagen geleden las is een blog van collega RB ’er Ron Meijer:

Blog | Een hoofdbrekende casus

12 juni 2020 DOOR RON MEIJER

Kent u het volgende: u krijgt een vraag voorgelegd en denkt deze snel vanuit de parate kennis te beantwoorden en nadat u het antwoord op de vraag hebt gegeven denkt u: ‘klopt dit wel?’ Welnu onlangs had ik ook zo’n hoofdbrekende casus die ik met u wil delen.

Een thuiswonende studerende zoon van een client van mijn kantoor opende voor de grap begin maart zijn vooraf ingevulde aangifte Inkomstenbelasting en ziet tot zijn stomme verbazing dat hij een teruggave tegemoet kan zien…….

Ook ik had kortgeleden een soortgelijke ervaring.
Bij het invullen van de aangifte inkomstenbelasting 2019 maak ik gebruik van de “via” gegevens.
Op het eerste oog niets aan de hand, een standaard aangifte, partners zijn gehuwd,  inkomsten uit dienstbetrekking, eigen woning met hypotheek,  spaarcentjes en een studieschuld. Appeltje eitje.
Maar bij het controleren van de te betalen/te ontvangen aanslag zie ik dat de aangifte resulteert in een aardig bedrag aan teruggave.

Toch maar even terug naar de aangifte en naar de ingevulde gegevens: een (vrij) hoog bedrag wordt als persoonsgebonden aftrek in aanmerking genomen. Deze aftrek heeft betrekking op studiekosten.

En net als Ron Meijer test ik even hetgeen parate kennis heet:

Studiekosten/scholingsuitgaven zijn aftrekbaar mits door de belastingplichtige een opleiding of studie gevolgd wordt met het oog op het verwerven van inkomen uit werk. Aftrekbaar zijn: lesgeld, cursus- college- en examengeld en door de onderwijsinstelling verplicht gestelde leermiddelen en beschermingsmiddelen. Scholingsuitgaven komen niet voor aftrek in aanmerking indien belastingplichtige aanspraak heeft op studiefinanciering.

Maar….. deze belastingplichtige genoot tijdens haar opleiding studiefinanciering en had zoals ik hierboven al aangaf een studieschuld……
Toch maar eens kijken wat de belastingdienst hierover zegt:

Prestatiebeurs wel of niet omgezet in een gift

Had u voor 1 juli 2015 recht op studiefinanciering in de vorm van een prestatiebeurs? Als uw diplomatermijn (meestal is die 10 jaar) is verstreken, zijn 2 situaties mogelijk:

  • uw prestatiebeurs over die studiejaren is definitief omgezet in een lening
    In dat geval is uw prestatiebeurs definitief niet omgezet in een gift. U mag dan in dat aangiftejaar alsnog een bedrag aftrekken voor uitgaven die u in eerdere jaren niet mocht aftrekken omdat u toen een prestatiebeurs had.
  • uw prestatiebeurs over die eerdere jaren is definitief omgezet in een gift
    U mag geen studiekosten en andere scholingsuitgaven over die jaren meer aftrekken.

 

U kunt eea nog eens doorlezen op onderstaande link:
Aftrek studiekosten en andere scholingsuitgaven

Bij het bespreken van de aangifte gaf ik aan dat ik slecht en goed nieuws had voor de belastingplichtige:

Het slechte nieuws, je studiefinanciering is omgezet in een lening
Het goede nieuws, je studiefinanciering is omgezet in een lening

Waarom slecht nieuws? De lening kan gedurende de hele looptijd enkele vervelende gevolgen hebben bij het aangaan/aanvragen  van bijvoorbeeld een hypotheek, lease of andere financieringen.
Waarom goed nieuws? De prestatiebeurs is omgezet in een lening waardoor de studiekosten als persoonsgebonden aftrek in het betreffend jaar in aanmerking genomen mogen worden.

Voor vragen of advies neem contact op met of maak een afspraak, de koffie/thee staat klaar.